Osnovni podatki
Naziv organa:
Skrajšano ime:
Sedež:
Odgovorna uradna oseba:
Telefon:
Fax:
E-pošta:
 
Ustanovitelji zavoda:
 
Direktorica zavoda:
Telefon:
E-pošta:
 
Pomočnica direktorice:
Telefon:
E-pošta:
 
Reg. podatki:
Matična številka:
ID štev. za DDV:
Podračun:
Reg. št. zavezanca pri ZZZS:
 
Dostopnost kataloga:
 
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
 
Zdravstveni dom Murska Sobota
ZD M. Sobota
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Edith Žižek Sapač, dr. med. spec. direktorica zavoda
(02) 534 13 00
(02) 534 13 80
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
Bivša Občina Murska Sobota (sedanje Občine: Beltinci, Cankova, Tišina, Grad, Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci)
 
Edith Žižek Sapač, dr. med. spec. druž. med.
(02) 534 13 13
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
Renata Gorjan, dipl. m. s.
(02) 534 13 14
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
 
Reg. vložek 10199800 pri Okrožnem sodišču v M.Soboti
5801915
SI94095400
01280-6030922660, pri UJP, Urad M.Sobot
772405
 
Na spletni strani zavoda: www.zd-ms.si
V tiskani obliki na sedežu zavoda od 8.00 do 14.00 ure
 
15.11.2006
27.12.2010

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

2.1. ORGANOGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

2.1.1. Opis delovnega področja

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni na območjih občin Beltinci, Cankova, Tišina, Grad, Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci in Rogašovci in sicer:

 • preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
 • nujna medicinska pomoč,
 • splošna medicina in družinska medicina,
 • zdravstveno varstvo žensk,otrok in mladine,
 • preventivno in kurativno zobozdravstvo,
 • medicina dela, prometa in športa,
 • patronažno varstvo ter zdravstvena nega in oskrba bolnika na domu,
 • specialistična ambulantna dejavnost,
 • laboratorijska in druga diagnostika,
 • reševalna služba.

2.1.2. Seznam notranjih organizacijskih enot:

Dejavnost splošne medicine:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Ambulante splošne medicine
Srboljub Ćurčić, dr.med.,spec.
(02) 553 10 08
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in  mladine:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Dispanzer za ženske
Petra Schnabl Banfi dr. med., spec. ginekologije in porodništva
(02) 534 13 34
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino
Vesna Turčanova dr. med., spec. pediater
(02) 534 13 40
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Dejavnost medicine dela, prometa in športa:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Stjepan Z. Radić, dr.med. spec.med.dela, prometa in športa
(02) 534 13 69
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Pnevmofiziološka dejavnost:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Dispanzer za pljučne bolezni
prim. Nadja Triller, dr.med. spec. internist pulmolog
(02) 534 13 53
 

 

Patronažna in babiška dejavnost:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Patronažna in babiška služba
Martina Zavec dipl. med. sestra
(02) 534 13 24
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Psihiatrična dejavnost:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Psihiatrični dispanzer
 
(02) 534 13 47
 

 

Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Nujna medicinska pomoč
Edith Žižek Sapač, dr. med. spec.
(02) 534 13 85
 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Reševalna služba
Simon Sedonja, dipl. zn.
(02) 534 13 10
 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Dermatovenerološka dejavnost:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Dermatovenerološka ambulanta
Mišo Radišić, dr.med.spec.
(02) 620 84 23
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Dejavnost za splošno, otroško-šolsko in mladinsko zobozdravstveno varstvo:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Zobozdravstvene ambulante
Barbara Benko, dr.dent.med.
(02) 534 13 07
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 

Laboratorijska dejavnost:
Enota
Vodja:
Telefon:
E-pošta:
 
Laboratorijska dejavnost
Edita Ružič, mag. farm., spec. med. biok.
(02) 534 13 81
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja uprava zavoda s svojimi službami.

2.2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Direktorica:
Naslov:
Telefon:
E-pošta:
Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. druž. med.
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
(02) 534 13 13
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

2.3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI

Področje delovanja organa urejajo:

http://www.pisrs.si

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezave na portale lokalnih skupnosti:

Povezava na državne registre predpisov:

Povezava na EU portal:

2.5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

2.6. SEZNAM UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.
 • Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

2.7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod vodi katalog zbrik osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

2.8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

2.8.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.8.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.8.3 Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:

 

3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

3.1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-ms.si/.

Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

3.2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

3.2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

 • Osebno na sedežu zavoda, Grajska 24 v Murski Soboti, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • Telefonsko na številki (02) 53 41 388. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve. Nujna medicinska pomoč

3.2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

 • Na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Grajska 24 v Murski Soboti, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
 • Po pošti na naslov Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska 24, 9000 Murska Sobota. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • Po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če je elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

3.3. STROŠKOVNIK

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni stroški posredovanja v skladu s CENIKOM.

 

4. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • Ordinacijski časi zdravnikov
 • Čakalne dobe